เรียนต่อประเทศอังกฤษ

  • PDF
  • พิมพ์
  • อีเมล

ี่

ลักษณะภูมิประเทศ
ประเทศอังกฤษมีชื่อเต็มว่า สหราชอาณาจักรบริเทนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) แบ่งออกเป็น 4 แคว้นใหญ่ คือ อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ มีเมืองหลวงคือ กรุงลอนดอน ประเทศ อังกฤษ นี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป

ฤดูกาลและภูมิอากาศ
ประเทศอังกฤษมีฤดูกาลทั้งหมด 4 ฤดู คือ
ฤดูใบไม้ผลิ เดือนมีนาคม-พฤษภาคม
ฤดูร้อน เดือนมิถุนายน-สิงหาคม อุณหภูมิสูงสุดคือ 18-22 องศาเซลเซียส
ฤดูใบไม้ร่วง เดือนกันยายน-พฤศจิกายน
ฤดูหนาว เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์  โดยทั่วไปในอังกฤษค่อนข้างหนาวรวมถึงมีความชื้นสูง อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดคือ 2-4 องศาเซลเซียส

ค่าเงิน และการธนาคาร
สกุลเงินที่ใช้ในอังกฤษคือ ปอนด์ ซึ่งเป็นหน่วยเงินประจำประเทศ 
ธนบัตรมีทั้งหมด 4 ชนิด คือ ธนบัตรใบละ 5, 10, 20 และ 50
ส่วนเหรียญแบ่งออกเป็น 8 ชนิด คือ 1 และ 2 ปอนด์ และ 1, 2, 5, 10, 20 และ 50 เพนนี
โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินบาทไทยอยู่ที่ประมาณ 56 บาท ต่อ 1 ปอนด์

กระแสไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศ คือ ระบบ 240 V. AC 50 Hz ควรจะเตรียมปลั๊กไฟฟ้าสามขาไปด้วย

การเดินทาง
การเดินทางที่สะดวกสบายที่สุดในลอนดอน คือรถไฟใต้ดิน กับ รถไฟ  โดยจะแบ่งตั๋วการเดินทางออกเป็นโซนๆ ซึ่งจะมีราคาแตกต่างกันไปค่ะ แนะนำให้ซื้อตั๋ว Travel Card (Zone1-4) เนื่องจากตั๋วชนิดนี้ ยังสามารถเอาไปใช้ขึ้นรถบัสได้ทุกสายอีกด้วย

ขั้นตอนการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ

 


 How to get visa

การยื่นขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2007 ผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่านต้องไปยื่นคำร้องของวีซ่าด้วย "ตนเอง" เนื่องจากทุกท่านต้องบันทึกข้อมูลทางชีวภาพสแกนลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว และถ่ายรูปด้วยระบบดิจิตอลตามข้อกำหนดของสถานทูตอังกฤษ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 การยื่นขอวีซ่านักเรียนอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงกฏใหม่ เป็นระบบ Tier 4 Points-Based System ซึ่งเป็นระบบการพิจารณาแบบให้คะแนนสำหรับวีซ่านักเรียน ระบบการให้คะแนน 40 คะแนน โดยพิจารณาจาก

+ 30 คะแนน มาจากจดหมายของโรงเรียนที่น้องๆเลือกเรียน Visa letter
+ 10 คะแนน มาจากหลักฐานทางการเงินที่น้องๆต้องแสดงต่อสถานทูตถถึง ค่าเล่าเรียน ค่ากินอยู่ประจำวัน

เอกสารที่เตรียมเพื่อขอวีซ่า

1. ใบคำร้องการขอวีซ่า  online + พร้อมวันนัดสัมภาษณ์ (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ในการกรอกข้อมูล)
2. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียน( student) โดยจะรวมค่าบริการของศูนย์ VFS ไว้แล้วในระบบออนไลน์  (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน)
3. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่ม (ถ้ามี) สำเนา 2 ชุด
4. รูปถ่ายสี มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป(รูปถ่ายต้องมีฉากพื้นหลังสีขาวหรือสีขาวนวลเท่านั้น หน้าตรงไม่สวมแว่นกันแดด หรือหมวก เห็นใบหู 2 ข้าง)
5. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลายมือชื่อ)
6. สำเนาหลักฐานการศึกษา แสดงเอกสาร ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร พร้อม Transcript รวมทั้งหลักฐานที่เคยเรียนเพิ่มเติม หรือ เข้ารับการอบรมในขณะที่กำลังศึกษาหรือหลังจากจบการศึกษาแล้ว เช่น สำเนาประกาศนียบัตร พร้อมหลักฐานต่างๆว่าเคยเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษในโรงเรียนสอนภาษา
7. หลักฐานการทำงาน (ถ้ามี)
- ในกรณียังทำงานอยู่ แสดงเอกสาร หนังสือรับรองสถานภาพการทำงานปัจจุบันหนังสืออนุมัติการลา
- ในกรณีเคยทำงาน แสดงเอกสาร หนังสือรับรองการทำงาน การผ่านงาน
8. หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษ Visa Letter โดยต้องออกจากสถาบันที่มี Licensed Sponsor พร้อม CAS No. เพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า
9. หลักฐานการเงินของผู้ที่จะรับผิดชอบค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างการศึกษาที่ประเทศอังกฤษดังนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 กำหนดให้ผู้ที่ต้องการสมัครวีซ่านักเรียน ต้องแสดงหลักฐานสถานะทางการเงินว่าตนเองมีทุนทรัพย์เพียงพอในการเข้าศึกษาและพักอาศัยในประเทศอังกฤษ โดยผู้สมัครต้องมีบัญชีเงินฝากเป็นของตนเอง และเงินในบัญชีต้องมีอายุอย่างน้อย 28 วันก่อนจะทำการยื่นขอวีซ่า
10. หลักฐานที่พักอาศัยระหว่างการศึกษา ระบุชื่อ / ที่อยู่ หรือสัญญาเช่า (ถ้ามี) ในกรณีที่ญาติเพื่อน หรือ Sponsor เป็นผู้รับรองให้ที่พักอาศัยในประเทศอังกฤษ กรุณานำ
10. 1. หนังสือรับรองยืนยันจะให้พักอาศัยอยู่ด้วยกัน
10. 2. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก และหน้าที่มีตราประทับทุกหน้าของผู้รับรอง
10. 3. หลักฐานการเงินของผู้รับรอง
10. 4. หลักฐานการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยของผู้รับรอง หรือสัญญาเช่า
10. 5. หลักฐานการติดต่อระหว่างท่านกับผู้รับรอง เช่น จดหมาย ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ รูปถ่าย ฯลฯ
11. ใบรับรองการตรวจร่างกายปลอดเชื้อวัณโรค ( TB ) ซึ่งออกให้โดยสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ( IOM ) **สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีความประสงค์จะไปอยู่ในประเทศอังกฤษระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน

สถานที่ทำการยื่นวีซ่าอังกฤษ
ชั้น 28 อาคารเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13  กรุงเทพฯ
เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS สถานี นานา 

**เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าตามที่ระบุข้างต้นนี้ เป็นเอกสารที่กำหนดไว้โดยทั่วๆ ไป ขอเรียนว่า เจ้าหน้าที่อาจจะขอเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาขอวีซ่าของท่าน และเอกสานต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ขั้นตอนดำเนินการตรวจร่างกายเข้าประเทศสหราชอาณาจักร

อันดับแรก คือการเตรียมเอกสาร เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้
1. พาสปอร์ตที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ตัวจริงพร้อมสำเนา
2. บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว ขนาดเดียวกับที่ใช้กับพาสปอร์ต 2 รูป (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
4. เงินสด จำนวน 3200 บาท

อันดับที่สอง คือ ไปลงทะเบียนที่ IOM พร้อมเอกสาร และเงินสดที่เตรียมไว้ โดยต้องนัดหมายออนไลน์ก่อนล่วงหน้า

ที่อยู่ The international Organization for Migration (IOM)
120 อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
Tel. (02) 234-7950-5
Fax. (02) 234-7956
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 - 12.00น. และ 13.00 - 15.00น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

อันดับที่สาม คือ นำเอกสารที่ได้จากการลงทะเบียน ไปรับการตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลที่กำหนด**หมายเหตุ : นักเรียน และนักศึกษาอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป ที่จะไปศึกษา และพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน ต้องทำการตรวจสุขภาพ (X-Ray) ปอด เพื่อประกอบวีซา

อันดับที่สี่ คือ นำผลตรวจสุขภาพกลับมารับเอกสารเพื่อประกอบการยื่นวีซ่าที่ IOM อีกครั้งเป็นขั้นตอนสุดท้าย ทำเรื่องทั้งหมดเสร็จได้ภายในวันเดีย


ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในประเทศอังกฤษที่ iHost สามารถส่งใบสมัครให้นักเรียนได้

Schools

ACS Cobham International School
ACS Hilingdon International School
Alexanders College
Bellerby's College
Bishopstrow College
Bromsgrove School
CATS College Cambridge
CATS College Canterbury
CATS College London
Cheltenham College
d'Overbroeck's College
Dover College
Epsom College
Hereford Cathedral School
Harrow School
King Edward VI College
King's School- Ely
Millfield Preparatory School
Moreton Hall School
Oswestry School
Queen Ethelburga's College
Sherbourne International College
Solebury School
St.Andrew's school
St.Edmund's College
The Mount Mill Hill School
Warwick School
Woodbridge School

โรงเรียนอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่  083-989-1810

Universities

Anglia Ruskin University
Aston University
Arts University Bournemouth
Bangor University
Birmingham City University
BPP University
Brunel University
Cardiff Metropolitan University
City University London
Coventry University
De Montford University
Glasgow Caledonian University
Heriot-Watt University
Keele University
Kingston University London
Lancaster University
Leeds Beckett University
Liverpool John Moores University
Liverpool School of Tropical Medicine
Loughborough University
Manchester Metropolitan University
Middlesex University London
Newcastle University
Northumbria University
Nottingham Trent University
Oxford Brookes University
Plymouth University
Queen’s University Belfast
Southampton Solent University
Staffordshire University
Swansea University
Teesside University
The University of Winchester
The University Of York
University of Bedfordshire
University of Bolton
University of Bradford
University of Brighton
University of Central Lancashire
University of Chester
University of Derby
University of East Anglia
University of East London
University Of Essex
University of Exeter
University of Greenwich
University of Hertfordshire
University of Huddersfield
University of Hull
University of Kent
University of Lincoln
University of Liverpool
University of Northampton
University of Nottingham
University of Portsmouth
University of Reading
University of Salford
University of South Wales
University of Southampton
University of Strathclyde
University of Sunderland
University of Sussex
University of Ulster (Birmingham + London Campus)
University of West London
University of The West of Scotland
University of Westminster
York St John University


 


 

หน้า 1 จาก 8

VDO Welcome

Fanpage

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday184
mod_vvisit_counterYesterday350
mod_vvisit_counterThis week1810
mod_vvisit_counterLast week1854
mod_vvisit_counterThis month184
mod_vvisit_counterLast month8667
mod_vvisit_counterAll days375460

Who's Online

เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Add Me


Live & Learn International Co.Ltd
189/99 Golden Town 2 Village, Soi Onnut 65-14, Prawet, Bangkok 10250

Free Joomla Templates by JoomlaShine.com