New Zealand

  • Print
There are no translations available.

 

สภาพภูมิศาสตร์

นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้  นิวซีแลนด์มีเมืองหลวงชื่อเวลลิงตัน (Wellington) ปริมาณพื้นที่ของประเทศคือ 268,680 ตารางกิโลเมตร ( 103,738 ตารางไมล์ ประเทศนิวซีแลนด์มีแหล่งน้ำครอบคลุมทั่วประเทศและเป็นประเทศอันดับที่ 7 ของโลกที่มีพื้นที่ทางน้ำซึ่งมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจครอบคลุมถึง 4 ล้านตารางกิโลเมตร ( 1.5 ล้านตารางไมล์ ) มากกว่าขนาดพื้นที่ดินถึง 15 เท่า มีพื้นที่หลายแห่งที่สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจและถูกนำไปเป็นฉากสำหรับถ่ายทำรายการทีวีและภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์เรื่อง The Lord Of The Ring และ The Last Samurai

ดูกาลและภูมิอากาศ

      ภูมิอากาศของนิวซีแลนด์เป็นแบบกึ่งเขตร้อนในตอนเหนือ และ แบบเขตอบอุ่นในตอนใต้ สภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีฝนชุก และมีลักษณะอากาศที่ไม่หนาวและไม่ร้อนจัด

นิวซีแลนด์ประกอบด้วย 4 ฤดู คือ
      ฤดูร้อน        อยู่ระหว่างเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์
      ฤดูใบไม้ร่วง  อยู่ระหว่างเดือนมีนาคน-พฤษภาคม
      ฤดูหนาว       อยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
      ฤดูใบไม้ผลิ   อยู่ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน

เวลา
      นิวซีแลนด์เวลาเร็วกว่ามาตรฐานกรีนิช 12 ชั่วโมง และเร็วกว่าประเทศไทยราว 5 ชั่วโมง
      ในช่วง Daylight Saving Time จะเร็วกว่าประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีก 1 ชั่วโมง

สกุลเงิน 
      ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZ$)
      ธนบัตร 5, 10, 20, 50 และ 100 NZ$ ส่วนเหรียญนั้นมีมูลค่าตั้งแต่ 0.20, 0.50, 1 และ 2 NZ$

ไฟฟ้า (Electric city)
    
ใช้ระบบไฟฟ้า 230 v. ปลั๊กไฟแบบสามขา ควรนำ Adapter จากประเทศไทยไปด้วย

 ภาษาเมารีที่ควรทราบ
       Haere-mai
  ฮาย-เร-มาย  แปลว่า  ยินดีต้อนรับ
       Haere-re    ฮาย-เร-ลา    แปลว่า  ลาก่อน
       Kia-ora      เคียว-โอร่า    แปลว่า  โชคดี ใช้อวยพรก่อนลาจากกัน

  


New Zealand Language Instutite

 

       

 

 Location : Auckland

               Christchurch

 

 

standard 20 Hrs 1-20 ++

intensive 30 Hrs 1-20++$ 300/wk

$ 390/wk

 

 

 

 

Location : Auckland      

 

 

 Special 25% Discount start from

 Special 14 weeks Free 2 week

 

$ 296.25/wk 

 

 

  

 Location : Auckland

  

 

1-20 wks :: intensive full time 

21 wks+::intensive full time 

 

$ 360/wk

$ 335/wk

  

 


 Location : Auckland

 

 

 

 2-12 wks :: 25 Hrs/wk

13-24 wks :: 25 Hrs/wk

25 wks :: 25 Hrs/wk

 Special: 8 weeks Free 1 week
             15 weeks Free 3 weeks
             20 weeks Free 4 weeks
             30 weeks Free 6 weeks+Free ค่าสมัคร 

$ 390/wk

$ 370/wk

$ 350/wk

 


  How to get visa


 


เอกสารยื่นวีซ่านักเรียน

ประกาศจากสถานทูตนิวซีแลนด์ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2553 ผู้ที่ทำการยื่นขอวีซ่านักเรียนจะต้องทำการแปลเอกสารทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ

1.   หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด
2.   รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3.   สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน/ผู้เดินทาง 
      หมายเหตุ: ในกรณีที่ยังไม่มีบัตรประชาชนให้แนบสำเนาสูติบัตรแทน 
4.   สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา ที่สนับสนุนการเงิน
5.   เอกสารด้านการเงินจากผู้สนับสนุนทางการเงิน ในรูปแบบของ
   -  สำเนาสมุดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน หรือ Bank Statement ของผู้สนับสนุนการเงินที่แสดงให้เห็นว่าสามารถดูแลค่าใช้จ่ายของผู้สมัครได้ 
   -  จดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้สนับสนุนการเงิน ระบุรายได้ต่อปี (รวมโบนัส) ตำแหน่งและอายุการทำงานจดหมายนี้จะต้องออกโดยผู้มีอำนาจหรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/หน่วยงาน/ห้างร้านเท่านั้น 
   -  หากผู้สนับสนุนการเงินประกอบกิจการบริษัท/ห้างร้าน ต้องมีหนังสือรับรอง บริษัท หรือหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า เป็นเจ้าของกิจการพร้อมหลักฐาน การเงินของบริษัท ซึ่งได้แก่บัญชีเงินฝากของกิจการนั้นๆ 
   - ในกรณีที่ผู้รับรองด้านการเงินมิใช่บิดาหรือมารดาหรือตนเอง ผู้สนับสนุนการเงินต้องเขียนเอกสารรับรองความสัมพันธ์ และเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายของนักเรียนตลอดระยะเวลา ที่พำนักในประเทศนิวซีแลนด์ และแนบสำเนา บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้สนับสนุนการเงิน และสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของทั้งบิดาและมารดาด้วย
6.   ใบสมัครวีซ่านักเรียน  (ฟอร์ม NZIS 1012)  ที่กรอกครบถ้วนแล้ว
7.   ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน  4,600 บาท  (ณ สิงหาคม 2552) เป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินหรือ เช็คที่ออกโดยธนาคาร สั่งจ่าย
     "สถานทูตนิวซีแลนด์ (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)" หรือ บัตรเครดิตวีซ่า /มาสเตอร์ 
     หมายเหตุ : ไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
8.  ใบตอบรับเข้าเรียนจากสถาบันระบุหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วันเปิดเทอมและวันสุดท้ายของการเรียนใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองเรื่อง ที่พักในประเทศนิวซีแลนด์ 
9.   ใบรับรองด้านการเงินจากผู้สนับสนุนการเงิน (ฟอร์ม Financial Undertaking Form NZIS 1014) พร้อมลายเซ็นของผู้ออกค่าใช้จ่าย
10. สำหรับนักศึกษาที่:
      ลงทะเบียนเรียนในประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลานานกว่า 6 เดือน : ท่านอาจต้องยื่นผลแบบฟอร์ม
      Temporary Entry X-ray Certificate (1096) เพื่อแสดงถึงผลการตรวจวัณโรค 
      ลงทะเบียนเรียนในประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลานานกว่า 2 ปี: ท่านต้องยื่นผลตรวจสุขภาพและ
      X-Ray ในแบบฟอร์ม Medical and X-ray Certificate (NZIS 1007)ที่กรอกครบถ้วนแล้ว
11.  สำเนาใบแจ้งผลการเรียน (Transcript) หรือจดหมายรับรองจากสถานศึกษาปัจจุบัน

** หมายเหตุ: ผู้ที่ตั้งครรภ์และนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 11 ปี ไม่จำเป็นต้องยื่นผลตรวจ X-ray หากไม่ได้มีข้อกำหนดเพิ่มเติมไว้
** ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขภาพ สามารถดูได้จากเอกสาร Health Requirements Leaflet (NZIS 1121).

นอกจากนี้ นักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป ที่ต้องการไปศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป ยังต้องยื่นใบรับรองประวัติอาชญากรรมจากกรมตำรวจที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน จากประเทศบ้านเกิดของตนเอง และประเทศอื่นๆที่ได้เคย ไปพักอาศัยอยู่เป็นเวลา 5 ปีหรือนานกว่า ตั้งแต่มีอายุถึง 17 ปี อายุ 13 ปีหรือต่ำกว่า หรือลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปี 1-8: ท่านอาจต้องมีผู้ปกครองติดตามไปด้วย

 เอกสารที่นำไปเมื่อตรวจสุขภาพ

1. แบบฟอร์ม Temporary X-Ray Certificate NZIS 1096 หรือ แบบฟอร์ม Medical and X-Ray Certificate Form NZIS 1007 
2. รูปถ่าย 2 รูป
3. หนังสือเดินทาง
4. ค่าวินิจฉัย โรงพยาบาลที่ได้การรับรองจากสถานทูต ( ณ. เดือน มีนาคม 2549) มีดังนี้
   กรุงเทพฯ
   * รพ. บำรุงราษฎร์
   * รพ. สมิติเวช                           
   * รพ. บางกอก เนอสซิ่งโฮม         
   * โกลบอล ด็อกเตอร์ คลินิก 

การยื่นขอวีซ่า

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรต่างๆ เป็นระยะเวลามากกว่า 3 เดือน ต้องขอวีซ่านักเรียน 

แผนกวีซ่าสถานทูตนิวซีแลนด์ ( New Zealand Immigration Service) 
New Zealand Embassy

ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส
เลขที่ 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
(ตู้ ป.ณ 2719  กรุงเทพฯ 10500)

โทรศัพท์ (66 2) 654-3444
โทรสาร (66 2) 654-3445 E-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้  

เวลาทำการยื่นวีซ่า       :   9.00 น.-11.30 น. และ 13.00 น.-14.30 น. 
เวลาทำการ                :   9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-15.00 น.
วันเปิดทำการ              :   วันจันทร์-ศุกร์
เวลารับหนังสือเดินทาง  :  13.00 น.-15.00 น. เท่านั้น 

ระยะเวลาการพิจารณา

       ในกรณีที่เอกสารทุกอย่างพร้อม รวมทั้งผลสัมภาษณ์และการพิจารณาเป็นที่พอใจ ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ ท่านจะได้รับผลวีซ่าภายใน  3-7 วันทำการ แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการเวลาพิจารณาเพิ่ม จะแจ้งให้ท่านทราบถึงระยะเวลา ที่จะได้รับผลวีซ่า หรือเจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านในกรณีที่ต้องการเอกสารเพิ่ม